8+1 otázok, ktoré si treba položiť na štarte každého projektu

1. Hlavný cieľ projektu

2. Kto je môj cieľový zákazník

3. Kto je môj platiaci zákazník

4. Kde môjho platiacieho zákazníka nájdem

5. Forma realizácie

6. Kto je moja konkurencia

7. Čím sa líšim od konkurencie

8. Plánovaný rozvoj a údržba projektu

9. Merateľné metriky/dáta

Ak by ste mali o podobný workshop alebo konzultáciu záujem, je možné sa registrovať na nasledujúcom linku a my sa vám do 1 pracovného dňa ozveme.

--

--

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store