V Nanooq IT vytvárame produkty, ktoré sú tu pre užívateľov a zároveň s klientami budujeme na trhu silný brand, ktorý je následne možné ďalej rozvíjať a inovovať.

Preto je potrebné, si na štarte každého nového/alebo rozvoju existujúceho projektu položiť základné otázky, ktoré spolu prechádzame na úvodnom workshope.

Výstupom workshopu je…


Mnoho-krát pri komunikácii a spolupráci s klientami narážame na problém v IT vyjadrovaní a rôznych skratkách. Preto sme sa rozhodli spísať slovník základných (nami najviac používaných) IT skratiek a výrazov.

A

  • A/B testovanie — metóda testovania pre získanie účinnosti rôznych marketingových techník použitých na webstránkach a podobne. Jedná sa o štatistickú…


Rok 2018 bol pre nás všetkých v Nanooq IT pomerne náročný, no o to viac sme si ho užili. Bol to prvý oficiálny rok podnikania, kedy sme už mali ustálený budget a aj pár stálych klientov a nemuseli sme sa stresovať prácou za pár korún.

Rok sme začali hneď v…


Push notifikácie slúžia na doručenie informácií zo serveru používateľom (mobilnej, webovej) aplikácie. Neobsahujú konkrétnu správu (zvuk, ikonky,…), iba informáciu o tom, ako má zmeniť stav aplikácie/webu a na základe toho informovať používateľa alebo vyvolať príslušnú akciu.

Use casy — vhodné na push notifikácie

Use casov na využitie push notifikácií môže byť viacero. …


Keď už máme založené účty na Google Play alebo App Store je potrebné pred vydaním aplikácie vyplniť potrebné povinné atribúty.

Google Play

  • Názov aplikácie (max 50 znakov)
  • Krátky popis — zobrazený navrchu v obchode (max 80 znakov)
  • Úplný popis — zobrazený pod screenami aplikácie v obchode (max 4000 znakov). Podporuje základné formátovanie

Pre publikáciu mobilnej aplikácie je potrebné mať Google Play účet (Android platforma) alebo App Store účet (iOS platforma). Ak svoj účet nemáte, je možné aplikácie publikovať pod naším Nanooq IT účtom a následne ich previesť pod Váš účet, alebo nechať pod účtom naším.

Z pohľadu brandingu aplikácie a značky ako…


Možností, ako distribuovať mobilnú aplikáciu je viacero:

V rámci Nanooq IT sme skúsili všetky vyššie uvedené možnosti a jednou z jednoduchším foriem v základnej verzii a užívateľsky najprívetivejšej (z pohľadu času a ovládania) je distribúcia cez Fabric.

Cez Fabric je možné distribuovať aplikácie…


Mnohokrát počas vývoja aplikácií narážame na otázky klientov ohľadom migrácie existujúcej alebo novej aplikácie pod iný účet na Google Play alebo App Store. Z tohto dôvodu som sa rozhodla spísať kroky, ktoré je nutné urobiť, čo to bude obnášať a taktiež aká je časová náročnosť migrácie.

Migrácia — Google Play


Keď som zakladala Nanooq IT, povedala som si, že chcem robiť veci inak. Najmä preto, lebo vo viacerých IT firmách, kde som pracovala sa mi nepáčili ich postupy a prístupy.

Čomu sa v Nanooq IT venujeme?

Nanooq IT sa venuje najmä:

  • mobilnému vývoju — vyvíjame primárne iba natívne aplikácie pre Android (v Jave, trochu v Kotline)…


Ešte počas práce v Unicorne mi napísal známy, ktorého som spoznala počas organizovania konferencie Rise and Shine, že by mali záujem o aplikáciu pre Erasmus v Česku. Následne potom mi poslal emailom zadanie so základnými funkciami a wireframi. Aplikácia sa mi už vtedy páčila, hoci som už neštudovala.

Pre tých…

Kompilátor

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store