V Nanooq IT vytvárame produkty, ktoré sú tu pre užívateľov a zároveň s klientami budujeme na trhu silný brand, ktorý je následne možné ďalej rozvíjať a inovovať.

Preto je potrebné, si na štarte každého nového/alebo rozvoju existujúceho projektu položiť základné otázky, ktoré spolu prechádzame na úvodnom workshope.

Výstupom workshopu je jasná predstava o našom digitálnom aj offline brande, ktorý nás a našu značku reprezentuje.

1. Hlavný cieľ projektu

Určiť si hlavný cieľ projektu patrí medzi kľúčové požiadavky, ktoré by si mala každá firma alebo zakladateľ položiť. Je potrebné vydefinovať si:


Mnoho-krát pri komunikácii a spolupráci s klientami narážame na problém v IT vyjadrovaní a rôznych skratkách. Preto sme sa rozhodli spísať slovník základných (nami najviac používaných) IT skratiek a výrazov.

A


Rok 2018 bol pre nás všetkých v Nanooq IT pomerne náročný, no o to viac sme si ho užili. Bol to prvý oficiálny rok podnikania, kedy sme už mali ustálený budget a aj pár stálych klientov a nemuseli sme sa stresovať prácou za pár korún.

Rok sme začali hneď v nových priestoroch v Karlíne na Thámovej ulici. Časom som sa snažila pracovať z kancelárii aspoň pár dní v týždni, pričom to považujem v tíme za veľmi dôležité a pri niektorých projektoch takmer nutné byť v priamom spojení.

Kancelária — Karlín (Thámova 7)

S klientami sme si taktiež vybudovali nové vzťahy alebo vytuningovali tie existujúce. …


Push notifikácie slúžia na doručenie informácií zo serveru používateľom (mobilnej, webovej) aplikácie. Neobsahujú konkrétnu správu (zvuk, ikonky,…), iba informáciu o tom, ako má zmeniť stav aplikácie/webu a na základe toho informovať používateľa alebo vyvolať príslušnú akciu.

Use casy — vhodné na push notifikácie

Use casov na využitie push notifikácií môže byť viacero. Je možné ich rozčleniť do viacerých kategórií:

Polohové informácie

Marketingové informácie

Rozvojové informácie

Biznis informácie


Keď už máme založené účty na Google Play alebo App Store je potrebné pred vydaním aplikácie vyplniť potrebné povinné atribúty.

Google Play


Pre publikáciu mobilnej aplikácie je potrebné mať Google Play účet (Android platforma) alebo App Store účet (iOS platforma). Ak svoj účet nemáte, je možné aplikácie publikovať pod naším Nanooq IT účtom a následne ich previesť pod Váš účet, alebo nechať pod účtom naším.

Z pohľadu brandingu aplikácie a značky ako takej, odporúčam však publikovať aplikácie pod logom danej firmy. Užívatelia sa rovno spoja so značkou, firma si buduje meno v mobilnom obchode a v mobilnom odvetví vstupuje taktiež do povedomia.

Vytvorenie účtu v Google Play


Možností, ako distribuovať mobilnú aplikáciu je viacero:

V rámci Nanooq IT sme skúsili všetky vyššie uvedené možnosti a jednou z jednoduchším foriem v základnej verzii a užívateľsky najprívetivejšej (z pohľadu času a ovládania) je distribúcia cez Fabric.

Cez Fabric je možné distribuovať aplikácie pre platformy iOS aj Android. Keďže mnohí klienti majú problém s prvým nastavením, rozhodla som sa spýtať návod v krokoch na platforme iOS, ktorý je náročnejší.


Mnohokrát počas vývoja aplikácií narážame na otázky klientov ohľadom migrácie existujúcej alebo novej aplikácie pod iný účet na Google Play alebo App Store. Z tohto dôvodu som sa rozhodla spísať kroky, ktoré je nutné urobiť, čo to bude obnášať a taktiež aká je časová náročnosť migrácie.

Migrácia — Google Play


Keď som zakladala Nanooq IT, povedala som si, že chcem robiť veci inak. Najmä preto, lebo vo viacerých IT firmách, kde som pracovala sa mi nepáčili ich postupy a prístupy.

Čomu sa v Nanooq IT venujeme?

Nanooq IT sa venuje najmä:

Čo robíme inak?

Analýza…


Ešte počas práce v Unicorne mi napísal známy, ktorého som spoznala počas organizovania konferencie Rise and Shine, že by mali záujem o aplikáciu pre Erasmus v Česku. Následne potom mi poslal emailom zadanie so základnými funkciami a wireframi. Aplikácia sa mi už vtedy páčila, hoci som už neštudovala.

Pre tých, ktorí nevedia, čo Erasmus je, jedná sa o program Európskej únie podporujúci zahraničnú mobilitu vysokoškolských študentov a pedagógov s cieľom skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie v Európe.

Bohužial vtedy k implementácii nedošlo kvôli zdrojom a už som ani nedúfala, že sa naše cesty opäť spoja. No po založení Nanooq IT, mi napísal…

Kompilátor

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store