Mnoho-krát pri komunikácii a spolupráci s klientami narážame na problém v IT vyjadrovaní a rôznych skratkách. Preto sme sa rozhodli spísať slovník základných (nami najviac používaných) IT skratiek a výrazov.

A

  • A/B testovanie — metóda testovania pre získanie účinnosti rôznych marketingových techník použitých na webstránkach a podobne. Jedná sa o štatistickú…

Rok 2018 bol pre nás všetkých v Nanooq IT pomerne náročný, no o to viac sme si ho užili. Bol to prvý oficiálny rok podnikania, kedy sme už mali ustálený budget a aj pár stálych klientov a nemuseli sme sa stresovať prácou za pár korún.

Rok sme začali hneď v…

Push notifikácie slúžia na doručenie informácií zo serveru používateľom (mobilnej, webovej) aplikácie. Neobsahujú konkrétnu správu (zvuk, ikonky,…), iba informáciu o tom, ako má zmeniť stav aplikácie/webu a na základe toho informovať používateľa alebo vyvolať príslušnú akciu.

Use casy — vhodné na push notifikácie

Use casov na využitie push notifikácií môže byť viacero. …

Keď už máme založené účty na Google Play alebo App Store je potrebné pred vydaním aplikácie vyplniť potrebné povinné atribúty.

Google Play

  • Názov aplikácie (max 50 znakov)
  • Krátky popis — zobrazený navrchu v obchode (max 80 znakov)
  • Úplný popis — zobrazený pod screenami aplikácie v obchode (max 4000 znakov). Podporuje základné formátovanie

Keď som zakladala Nanooq IT, povedala som si, že chcem robiť veci inak. Najmä preto, lebo vo viacerých IT firmách, kde som pracovala sa mi nepáčili ich postupy a prístupy.

Čomu sa v Nanooq IT venujeme?

Nanooq IT sa venuje najmä:

  • mobilnému vývoju — vyvíjame primárne iba natívne aplikácie pre Android (v Jave, trochu v Kotline)…

Kompilátor

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store