Erasmus — mobilná aplikácia

Odštartovanie projektu

Po pár calloch sme si vydefinovali hlavné funkcie a priority kladené na mobilnú aplikáciu a pustili sa do prých wireframov.

Cieľová skupina používateľov

 • študenti Erasmu v Česku

Hlavné funkcie aplikácie

 • vybrať si univerzity, na ktorých študujem
 • prehľadávať rôzne kategórie (služby, medicína, podniky, …)
 • detail služby s informáciou o mieste, zľave
 • vyhľadávanie na mape v mojom okolí
 • novinky v danom meste/univerzite

Dizajn aplikácie

Po vyjasnení funkcií a cieľovej skupiny sa doupravili wireframy a prešlo sa k návrhu dizajnu.

Momentálne medzi podporované mestá patria

Prague
- Charles University in Prague
- Czech Technical University in Prague
- Czech University of Life Sciences Prague
- University of Chemistry and Technology Prague
- University of Economics, Prague

Hlavné prínosy

 • spoznanie nového mesta a vyhľadanie služieb behom pár sekúnd/minút
 • lepšie orientácia v meste pomocou mapy
 • rozšírený výber s možnosťou objaviť niečo nové

Odkazy na stiahnutie aplikácie

Rozvoj do budúcnosti

Do budúcnosti sa plánuje viacero funkcií, ako:

 • integrácia udalostí
 • rôzne typy a novinky
 • push notifikácie

--

--

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kompilátor

Kompilátor

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů