Mnoho-krát pri komunikácii a spolupráci s klientami narážame na problém v IT vyjadrovaní a rôznych skratkách. Preto sme sa rozhodli spísať slovník základných (nami najviac používaných) IT skratiek a výrazov.

A

 • A/B testovanie — metóda testovania pre získanie účinnosti rôznych marketingových techník použitých na webstránkach a podobne. Jedná sa o štatistickú metódu, kedy sú vyhotovené 2 varianty (varianta 1 a varianta 2), pričom každá sa líši a zobrazuje vybraným používateľom. Na základe analýzy sa vyberie jedna z variant, alebo sa vytvoria nové varianty. (Príklad: Vyhotovíme dve verzie úvodnej stránky webu, ktoré sú nasadené na testovací server a zobrazené inej skupine ľudí. Na základe ich feedbacku z GA alebo naživo, odvodzujeme závery, prípadne im pošleme priamo dotazník).
 • API — (Application Programming Interface) — rozhranie pre komunikáciu so serverom, cez ktoré je možné pracovať s dátami/zdrojami. API je dobré mať v produkčných projektoch zabezpečené, inak budú informácie verejne dostupné každému, kto adresu pozná.
 • Apple ID — účet, pomocou ktorého sa prihlasujete k Apple službám bez ohľadu na zariadenie (počítač, tablet, mobil)
 • Autorizácia — overenie oprávnenia danej osoby pre prístup k systému/dátam a podobne. Overenie prebieha pomocou hesla, PIN kódu, certifikátu alebo iného kľúča.
 • Autentizácia — proces overenia používateľa

B

 • Backend — pojem spojený s webovými aplikáciami, kde backend zohráva časť, ktorá tvorí hlavnú logiku projektu/programu a nie je dostupná používateľovi. V rámci systémov to môže byť napríklad administračná časť eshopu, CMS, správa súborov a podobne. Do backendu pristupujú väčšinou iba administrátori a vývojári
 • Browser — jedná sa o webový prehliadač (Google Chrome, Safari, Mozilla, ..). Umožňuje nám cezeň pristupovať k webovým stránkam/aplikáciám. Vývoj pre rôzne browseri je náročný, každý má svoje špecifické vlastnosti, rozmery a odlišnosti, ktoré je potrebné odladiť. Taktiež browser, rovnako ako iné programy obsahuje viacero verzií, ktoré sa líšia a je potrebné ho pravidelne aktualizovať

C

 • Captcha — systém využívaný na weboch/aplikáciách, pomocou ktorého odlíšime človeka od stroja/robota. Využíva sa najmä ako zabezpečenie pred spamom.
 • Cloud — internetová služba dostupná všade, kedy jej poskytovateľ umožňuje zdieľanie a využívanie jeho technológií, programov a aplikácií. Za využívanie týchto služieb platíme podľa spotreby (väčšinou). Ich hlavnou výhodou je škálovateľnosť podľa potreby projektu/osoby a znížené náklady spojené na prevádzkovanie a support. (Príklad: gmail, google drive, heroku, amazon,…)
 • CMS — content management system — hotový softvér pre správu (najčastejšie) webového obsahu. Jedná sa o sytém, ktorý je už v podstatne naprogramovaní a zo strany vývojára je potrebné ho iba nakonfigurovať pre potreby klienta a doladiť detaily. Následne je klient možný bez zásah programátora sám obsah manažovať (vytvárať , upravovať, mazať). CMS obsahujú taktiež mnoho hotových modulov a šablón, preto sú pomerne populárne. Je dobré ich však zvoliť iba vtedy, ak vieme, že chceme menej unikátne generické riešenie s menej komplikovaným dizajnom, keďže zásahy do hotového (cudzieho) kódu a systému sú náročné a nič vždy stabilné, čím sa čas a náklady na vývoj výrazne navyšujú
 • CSV — comma-separated values — jedná sa o formát dát, ktoré sú oddelené (najčastejšie) čiarkou. Súbor obsahuje tabuľkové dáta (podobne ako v Exceli). Všetky hodnoty v CSV súbore sú uložené v úvodzovkách (ako text, aj keď sa jedná o číslo alebo inú hodnotu). Ide o pomerne často využívaný formát najmä pri práci s dátami, ako export s databázi a podobne. Je možné ho otvoriť v open office, v exceli, … Pri otváraní je dôležité nastaviť správne kódovanie (UTF-8) a oddelovače (čiarka, bodkočiarka, tabulátor, …)
 • Cyklus — opakovanie sa určitej úlohy/programu/kódu

D

 • Databáza — zgrupenie štruktorovaných dát (v riadkoch, stĺpcoch), kde každý stĺpec má svoj jedinečný dátový typ (číslo, text, dátum, …). Dáta sú uložené v systéme, ku ktorému vie pristupovať buď osoba, počítač, program a podobne. Dáta je možné exportovať/importovať alebo nimi priamo manipulovať (vytvoriť, aktualizovať, vymazať). Jazyk, ktorý nám umožňuje s takto uloženými dátami pracovať sa nazýva SQL, kde píšeme dotazy, na dané dáta. Databázy existujú štruktúrované (MySQL, PostgreSQL, ..) alebo neštruktúrované (Firebase, MongoDB, ElasticSearch, …)
 • Debugovať — hľadanie chyby v programe/kóde. Debugovať môžeme ručne, alebo pomocou nástrojov/iných programov. Takto je možné zistiť a označiť miesto v programe, kde presne došlo ku chybe a následne ju odstrániť. Niekedy sa počas debugovania zistí, iba kde je problém a komu odstránenie zadať (napríklad aj na strane klienta)
 • Defaultné — implicitná (počiatočná) hodnota, ktorá je zadaná, ak nezadáme inú hodnotu. Jedná sa taktiež aj o východiskovú, alebo pôvodnú hodnotu
 • Docker — open-souce (viď nižšie) program umožňujúci nasimulovať rovnaké vývojové prostredie a jednoduchšie distribuovať aplikácie a programy. Aplikácie a programy sú v dockeri zabalené do “kontajneru”, kedy je možné s nimi priamo manipulovať, nasadzovať ich na rôzne serveri, zdielať jednotné rozhranie medzi programátormi. V súčastnosti preferovaný štýl vývoja a distribúcie programov.

E

 • Edge — pripojenie na prenos súborov v dátovej sieti
 • eHealth — zdravotná starostlivosť podporovaná technológiami. Obsahuje zdravotné aplikácie, zariadenia a systémy
 • Emulátor/Simulátor — systém napodobňujúci prostredie iného systému/platformy. Umožňujú nám vyvíjať v danom prostredí, testovať aplikácie na rôznych zariadeniach a systémoch, zobraziť weby na rôznych prehliadačoch alebo si nasimulovať emulátory pre hranie hier alebo iného operačného systému. Nefungujú vždy úplne spoľahlivo.

F

 • Frontend — používame v súvislosti s webovými aplikáciami, kde frontend zohráva časť, ktorú vidí používateľ. Vývoj frontendu obsahuje vývoj šablón/stránok, ktoré majú svoj špecifický dizajn, správanie, animácie a efekty.
 • FTP — File Transfer Protocol — služba na prenos súborov. Využíva sa taktiež aj na správu webových stránok, kde sa nahrá celý obsah webu vrátane dizajnu, obrázkov a všetkých ostatných súborov. K FTP je možné pripojiť sa pomocou klienta (napríklad Filezilla), alebo aj online. Súbory je tam možné editovať, mazať a pridávať. V minulosti sa väčšina súborov z projektov ukladala na FTP. V súčastnosti sa čoraz viac používajú cloudové riešenia ako Amazon Storage, Dropbox a podobne, ktoré sú však pomerne drahé.

G

 • GA — Google Analytics — služba od spoločnosti Google, ktorá umožňuje vo verzii zadarmo/platenej sledovať úspešnosť marketingových kampaní na našich webstránkach/aplikáciách. Umožňuje nám okrem toho sledovať návštevnosť stránky/aplikácie a mnoho ďalších štatistík, vrátane konfigurácií vlastných nastavení podľa potrieb projektu
 • GDPR — General Data Protection Regulation — právny rámec na ochranu údajov. Stanovuje pravidlá pre zber, uchovávanie a prácu s dátami a osobnými informáciami v rámci EÚ.
 • Git — systém pre správu verzií programu/kódu. V súčastnosti najvyužívanejší z dostupných nástrojov. Umožňuje programátorom vytvárať viaceré verzie kódu, spravovať zmeny, spájať zmeny viacerých programátorov, resetovať zmeny, spravovať iba vybrané súbory a riadiť celkový flow vývoja (najmä ak na projekte pracuje viac ako 1 programátor)
 • Github/Gitlab — internetová služba, poskytujúca wehosting pre projekty programátorov, ktoré je tam možné nahrať priamo z ich počítaču. Umožňuje programátorom na projekte spolupracovať, ukladať ich kód, koordinovať, spravovať merge requesty (žiadosť o moje zmeny v kóde), spravovať produkčné/testovacie/vývojové verzie kódu. Rozdiel medzi Githubom a Gitlabom je iba v cenníku a vo funkciách, ktoré poskytujú v základnej a platenej verzii.
 • Grid — rozmiestnenie obsahu (najmä pri návrhu webovej stránky) do stĺpcov. V súčastnosti sa používa najmä 12 stĺpcový grid, kedy každý stĺpec má svoje pevné rozmery a medzery medzi nimi. Pri návrhu je dobré dodržať rozkreslenie podľa gridu, čím sa zjednoduší a urýchli následne aj čas vývoja. Existuje mnoho toolov pre simuláciu gridu alebo jeho validáciu

H

 • Hekovať — nemyslím hekovať v zmysle nabúrania sa do systémov banky, ale zápis riešenia v danom kóde, ktorý rieši problém nie optimálnym spôsobom. Toto by v praxi nastať často nemalo, a malo by sa vždy nájsť riešenie na oboch stranách, ktoré bude vyhovujúce a nebude potrebné hekovať vôbec nič.
 • Hosting — služba poskytovaná hostingovými spoločnosťami (websupport, wedos, …). Ak máte webovú stránku alebo aplikáciu, je potrebné zakúpiť si hosting, kam aplikáciu umiestnite. Hosting môže poskytovať serverové aj cloudové služby.
 • HTTP/HTTPS — Hypertext Transfer Protocol — protokol na prenos hypertextu/webových stránok. Vďaka nemu komunikujeme na webe a prenášame si údaje zo stránky na stránku, navigujeme sa a prepájame informácie. HTTPS je nadstavba HTTP, ktorá umožňuje zabezpečený prístup k webovým serverom. Ak poskytujete predaj rôznych produktov, validáciu dát vo formulárch a podobne, odporúčam zakúpiť si HTTPS.

J

 • JSON —JavaScript Object Notation — najpoužívanejšia forma dát, ktoré nám chodia (napríklad) z API (viď vyššie), pomocou RESTu (viď nižšie). Dáta sú v nami vydefinovanej štruktúrovanej podobe. Vstupom môžu byť dáta v rôznom formáte a výstupom sú dáta najčastejšie vo forme reťazcov (textu)

L

 • Logovanie — činnosť, kedy si systém/aplikácia vytvára a ukladá/zobrazuje logy. Logovať môžeme všetko, čo je pre danú aplikáciu potrebné a vyžadované. Pri logovaní sa zaznamenávajú najčastejšie dáta a stavové kódy , pomocou ktorých je možné následne bližšie identifikovať a analyzovať problémy v projektoch. Logovanie je pre vývoj dôležité a malo by byť súčasťou každého väčšieho projektu.
 • LTE — rýchle mobilné pripojenie

K

 • Kódovanie — záznam informácie pomocou pevne stanoveného kódu alebo znakovej sady. U nás sa najčastejšie využíva UTF-8 kódovanie. Ak sú dáta v inom/nesprávnom kódovaní, je potrebné ich previesť, inak s nimi môžu mať programy problém, alebo nebudú čitateľné pre bežných používateľov.

M

 • Mockup — obsahuje takmer finálny dizajn webovej/mobilnej aplikácie , no bez ďalších detailov ako farby, písmo, reálne texty a obrázky. Sú využívané najmä pre získanie rýchleho feedbacku od klienta a používateľov.
 • MVC — Model — View — Controller — základný a pomerne stále často používaný architektonický vzor vývoja programov a aplikácií. Rozdeľuje aplikáciu do 3 vzájomne prepojených častí — Model (databáza, kde si ukladáme všetky naše dáta a informácie), View (šablóny, ktoré nám dáta zobrazujú a vidíme ich ako používateľia), Controller (riadi logiku a prepojenie medzi Modelom a View). Hlavným prínosom takéhoto rozdelenia je oddelenie logiky na pozadí od formy, akou sú informácie zobrazené používateľovi. Umožňuje efektívne znovupoužitie kódu a lepšiu prehľadnosť v projekte.

N

 • Natívny — v spojitosti najmä s vývojom mobilných aplikácií. Mobilné natívne aplikácie sú aplikácie vyvíjané na platforme daného operačného systému a sú mu prispôsobené. Čas natívneho vývoja je (možno, aj keď to v praxi ani veľmi neplatí) dlhší, no finálny výstup je rýchlejší, spoľahlivejší, stálejší a má špecifický dizajn na akí sú používatelia danej platformy (Android, iOS) zvyknutí. Rozhodne odporúčam pri výbere spôsobu vývoja ísť cestou natívneho vývoja, ak sa nejedná o malú 3 obrazovkovú marketingovú aplikáciou s takmer žiadnou funkcionalitou.

O

 • Open-source — program, ktorého zdrojový kód je voľne prístupný každému. Na vývoji sa môžu podieľať ktokoľvek
 • OS — operačný systém-jedná sa o program, pomocou ktorého komunikujeme sa hardvérom (mobilom, počítačom). Stará sa o mnoho vecí (správa výkonu, pamäte,…). Operačné systému sú napríklad Windows, Linux alebo pre mobilné zariadenia Android, ktorý má pre každú verziu špecifický názov. Vývoj pre rôzne operačné systémy ako pre mobil, tak pre desktop je taktiež pomerne náročný a je potrebné naše programy/aplikácie na dané systémy prispôsobiť a optimalizovať. Taktiež ako browseri (viď vyššie) sa líšia verziami a je dobré ich pravidelne aktualizovať

P

 • Prototyp — vychádza z mockupu (viď vyššie), no už obsahuje takmer finálny dizajn, vrátane prepojení, animácií, prvkov a je možnosť ho prezentovať na danom zariadení (mobil, počítač, …). Je možné ho nakresliť alebo naprogramovať.

R

 • Regexp — Regular expression — reťazec popisujúci množinu reťazcov pre vyhľadávanie alebo úpravu textu. Umožňujú nám obecne popísať, čo hľadáme bez nutnosti poznať presný hľadaný text a definovať podmienky pre vyhľadávanie v textoch. Výsledkom sú najdené slová, ktoré spĺňajú nami zadanú podmienku. Regexy pomerne zjednodušujú dlhú, nudnú prácu a urýchľujú jej celkový čas (napríklad regex na kontrolu emailov, telefonnych čísel, vyhľadávanie psč, …)
 • Responzivita — optimalizácia webovej stránky/aplikácie pre rôzne rozlíšenia až po mobilné rozlíšenie (zobrazenie stránky na mobilnom zariadení). V praxi je dobré stránky optimalizovať najprv pre mobilné zariadenia a následne pre počítače a full-hd rozlíšenie. Je dobré vhodne zvážiť obsah, formu a množstvo obsahu zobrazeného na mobilnom voči desktopovému zobrazeniu
 • REST — (REpresentational State Transfer) — rozhranie pre jednodný a jednoduchý prístup k informáciám / dátam (najčastejšie z databázy iného systému). REST využíva 4 základné metódy (Create — pre vytvorenie), Update pre aktualizáciu zdroja, Read pre čítanie zo zdroju, Delete pre vymazanie zo zdroja. REST by mal byť bezstavový a momentálne je to jeden z najpoužívanejších prístupov. Najčastejším formátom pre získanie dát z RESTu je JSON
 • RTE — rich text editor — je rozhranie pre správu obsahu, podporujúce pokročilé formátovanie (tučné písmo, odkazy, ) správu obrázkov a html tagy. RTE obsahujú najmä CMS, kedy si klient môže naštýlovať bez nutnosti programátora dané články a sekcie. Najpoužívanejšími editormi sú TinyMCE.

S

 • Server — počítač umožňujúci riadiť ostatné. Na server je možné nasadiť rôzne druhy našich programov, aplikácií a podľa potreby ho taktiež škálovať. Narozdiel od cloudu sú tu náklady spojené na údržbu a support, no na druhej strane nižšie náklady na využitie zdrojov. Program bežiaci na serveri môžu spravovať viacerí používatelia buď priamo alebo na diaľku.
 • Skript — program napísaný skriptovacím jazykom (Python, PHP, …). Jedná sa väčšinou o súbor s kódom, ktorý zjednodušuje prácu na opakovaných taskoch alebo niečo automatizuje.
 • SPA — Single Page App — nejedná sa o webstránku s jednou stránkou (tá sa označuje pojmom OnePage), ale o novú formu vývoja, kedy je logika z MVC (viď vyššie) z Modelu a Controlleru presunutá na stranu klienta (View). Princíp funguje tak, že prehliadač si načíta iba jednu webovú HTML stránku, na ktorej sa obsah dynamicky prekresľuje a mení podľa požiadaviek používateľa. Takto naprogramované aplikácie sú rýchlejšie, dynamické a podporujú rôzne formy animácií a efektov.
 • Stavový kód — je súčasťou hlavičky odpovede zo servera. Priamo súvisí napríklad s API (viď vyššie). Stavový kód upresňuje, ako bola odpoveď na našu požiadavku zo serveru spracovaná (200 — úspešná, 404 — zdroj, ktorý sme hľadali sa na serveri nenašiel, 500 — chyba servera (v aplikácii, dátach, kóde, programe,…, 201 — zdroj bol vytvorený, 504 — timeout — odpoveď na našu požiadavku trvá príliš dlho — môžu byť za tým rôzne dôvody)
 • SVG — Scalable Vector Graphics — grafický (pomerne často používaný a preferovaný) formát, kde sú údaje zapísané formou XML (viď nižšie). Takto definovaný grafický prvok je možné bez straty kvality editovať, zväčšovať, zmenšovať a meniť farbu podľa požiadaviek. V dizajne sa často využíva ako náhrada za SVG font, ktorý funguje na podobnom princípe.
 • Šablóna — hotová stránka, ktorá bola vytvorená za zjednodušením práce a možnosťou jej znovupoužiteľnosti. Šablóny je možné si vytvoriť pre rôzne dokumeny, súbory, dizajn a podobne, kedy je základ hotový a menia sa iba existujúce predvyplnené hodnoty alebo sa upravuje farba hotového dizajnu.

T

 • Technológia — keď píšeme o technológii myslíme, technológiu vývoja daného systému. Vyvíjať je možné v rôznych technológiách (PHP, Python, JavaScript,…)
 • Timestamp — postupnosť znakov v jednotnom formáte identifikujúca časový údaj. Môže obsahovať dátum, čas a časovú zónu. Jedná sa o spoločný formát, ktorý je možné konvertovať do nami čitateľného formátou v rôznom jazyku alebo pomocou online nástrojov. Pri konvertovaní je možné definovať formát nami požadovaného dátumu a času. Defaultný timestamp je 00:00:00 UTC on 1 January 1970.

Q

 • Q&A — Quality Assurence — v rámci testovania sa jedná o vydefinovanie scenárov testovania pre každú funkcionalitu programu a jej následné otestovanie
 • QR — QR kód je 2 rozmerný (2D) čiarový kód, ktorý je možné čítať pomocou čítačky QR kódov alebo smartfónov s kamerou. Môže obsahovať rôzne druhy informácií (stavy, url adresy, obrázky, dátové informácie, video,…). QR kódy je možné publikovať online alebo offline (vytlačené). Môžu obsahovať a byť prekryté obrázkom/logom a podobne (neodporúča sa, zhoršuje sa kvalita snímania). QR kód je možné vygenerovať online pomerne jednoducho na viacerých webových stránkach na pár kliknutí.

U

 • UML — Unified Modeling Language — jednotný modelovací jazyk (grafický) využívaný pri vývoji softvéru. Pomocou UML vie analytik/vývojár vydefinovať dátový model, postupnosť krokov v danom systéme, architektúru systému, prepojenie v systéme, zložitejšie operácie, komunikáciu medzi prvkami systému a podobne. Slúži taktiež ako nástroj pre dokumentáciu a vizualizáciu programov.
 • Unit testy — jedná z úrovní automatického testovania softvéru. Testuje sa funkčnosť menších častí programu po každej zmene kódu. Slúži k urýchleniu vývoja a rozvoju hotového softvéru.
 • Unix — operačný systém vyvinutý v roku 1969
 • Upgrade — predstavuje novú verziu programu/systému. Jeho cieľom je plne nahradiť pôvodnú verziu a je dobré dodržiavať správne číslovanie a popis funkcií, ktoré upgrade obsahuje. Upgrade najčastejšie obsahuje nové funkcie alebo vylepšené (odstránené bugy).

X

 • XML — eXtensible Markup Language — druhá forma dát, ktorá je už menej používaná. Najčastejšie ako výstup zo starších systémov, rôznych feedov z CMS alebo ako výsledok SOAP volaní. Plní rovnakú funkcionalitu ako JSON formát. Narozdiel od JSONu sú dáta uzavreté v tagoch a v jasne danej štruktúre. S týmto formátom sa pracuje menej flexibilne ako s JSONom.

Z

 • Zariadenie — prístoj, keď píšem o zariadení myslím najčastejšie mobilné zariadenie (iPhone, Samsung,…) alebo desktopové zariadenie (Macbook, HP,…). Vývoj pre rôzne zariadenia sa líši, každé z nich má iné vlastnosti a požiadavky, ktoré je potrebné optimalizovať

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů