Mnoho-krát pri komunikácii a spolupráci s klientami narážame na problém v IT vyjadrovaní a rôznych skratkách. Preto sme sa rozhodli spísať slovník základných (nami najviac používaných) IT skratiek a výrazov.

A

 • A/B testovanie — metóda testovania pre získanie účinnosti rôznych marketingových techník použitých na webstránkach a podobne. Jedná sa o štatistickú metódu, kedy sú vyhotovené 2 varianty (varianta 1 a varianta 2), pričom každá sa líši a zobrazuje vybraným používateľom. Na základe analýzy sa vyberie jedna z variant, alebo sa vytvoria nové varianty. (Príklad: Vyhotovíme dve verzie úvodnej stránky webu, ktoré sú nasadené na testovací server a zobrazené inej skupine ľudí. Na základe ich feedbacku z GA alebo naživo, odvodzujeme závery, prípadne im pošleme priamo dotazník).

B

 • Backend — pojem spojený s webovými aplikáciami, kde backend zohráva časť, ktorá tvorí hlavnú logiku projektu/programu a nie je dostupná používateľovi. V rámci systémov to môže byť napríklad administračná časť eshopu, CMS, správa súborov a podobne. Do backendu pristupujú väčšinou iba administrátori a vývojári

C

 • Captcha — systém využívaný na weboch/aplikáciách, pomocou ktorého odlíšime človeka od stroja/robota. Využíva sa najmä ako zabezpečenie pred spamom.

D

 • Databáza — zgrupenie štruktorovaných dát (v riadkoch, stĺpcoch), kde každý stĺpec má svoj jedinečný dátový typ (číslo, text, dátum, …). Dáta sú uložené v systéme, ku ktorému vie pristupovať buď osoba, počítač, program a podobne. Dáta je možné exportovať/importovať alebo nimi priamo manipulovať (vytvoriť, aktualizovať, vymazať). Jazyk, ktorý nám umožňuje s takto uloženými dátami pracovať sa nazýva SQL, kde píšeme dotazy, na dané dáta. Databázy existujú štruktúrované (MySQL, PostgreSQL, ..) alebo neštruktúrované (Firebase, MongoDB, ElasticSearch, …)

E

 • Edge — pripojenie na prenos súborov v dátovej sieti

F

 • Frontend — používame v súvislosti s webovými aplikáciami, kde frontend zohráva časť, ktorú vidí používateľ. Vývoj frontendu obsahuje vývoj šablón/stránok, ktoré majú svoj špecifický dizajn, správanie, animácie a efekty.

G

 • GA — Google Analytics — služba od spoločnosti Google, ktorá umožňuje vo verzii zadarmo/platenej sledovať úspešnosť marketingových kampaní na našich webstránkach/aplikáciách. Umožňuje nám okrem toho sledovať návštevnosť stránky/aplikácie a mnoho ďalších štatistík, vrátane konfigurácií vlastných nastavení podľa potrieb projektu

H

 • Hekovať — nemyslím hekovať v zmysle nabúrania sa do systémov banky, ale zápis riešenia v danom kóde, ktorý rieši problém nie optimálnym spôsobom. Toto by v praxi nastať často nemalo, a malo by sa vždy nájsť riešenie na oboch stranách, ktoré bude vyhovujúce a nebude potrebné hekovať vôbec nič.

J

 • JSON —JavaScript Object Notation — najpoužívanejšia forma dát, ktoré nám chodia (napríklad) z API (viď vyššie), pomocou RESTu (viď nižšie). Dáta sú v nami vydefinovanej štruktúrovanej podobe. Vstupom môžu byť dáta v rôznom formáte a výstupom sú dáta najčastejšie vo forme reťazcov (textu)

L

 • Logovanie — činnosť, kedy si systém/aplikácia vytvára a ukladá/zobrazuje logy. Logovať môžeme všetko, čo je pre danú aplikáciu potrebné a vyžadované. Pri logovaní sa zaznamenávajú najčastejšie dáta a stavové kódy , pomocou ktorých je možné následne bližšie identifikovať a analyzovať problémy v projektoch. Logovanie je pre vývoj dôležité a malo by byť súčasťou každého väčšieho projektu.

K

 • Kódovanie — záznam informácie pomocou pevne stanoveného kódu alebo znakovej sady. U nás sa najčastejšie využíva UTF-8 kódovanie. Ak sú dáta v inom/nesprávnom kódovaní, je potrebné ich previesť, inak s nimi môžu mať programy problém, alebo nebudú čitateľné pre bežných používateľov.

M

 • Mockup — obsahuje takmer finálny dizajn webovej/mobilnej aplikácie , no bez ďalších detailov ako farby, písmo, reálne texty a obrázky. Sú využívané najmä pre získanie rýchleho feedbacku od klienta a používateľov.

N

 • Natívny — v spojitosti najmä s vývojom mobilných aplikácií. Mobilné natívne aplikácie sú aplikácie vyvíjané na platforme daného operačného systému a sú mu prispôsobené. Čas natívneho vývoja je (možno, aj keď to v praxi ani veľmi neplatí) dlhší, no finálny výstup je rýchlejší, spoľahlivejší, stálejší a má špecifický dizajn na akí sú používatelia danej platformy (Android, iOS) zvyknutí. Rozhodne odporúčam pri výbere spôsobu vývoja ísť cestou natívneho vývoja, ak sa nejedná o malú 3 obrazovkovú marketingovú aplikáciou s takmer žiadnou funkcionalitou.

O

 • Open-source — program, ktorého zdrojový kód je voľne prístupný každému. Na vývoji sa môžu podieľať ktokoľvek

P

 • Prototyp — vychádza z mockupu (viď vyššie), no už obsahuje takmer finálny dizajn, vrátane prepojení, animácií, prvkov a je možnosť ho prezentovať na danom zariadení (mobil, počítač, …). Je možné ho nakresliť alebo naprogramovať.

R

 • Regexp — Regular expression — reťazec popisujúci množinu reťazcov pre vyhľadávanie alebo úpravu textu. Umožňujú nám obecne popísať, čo hľadáme bez nutnosti poznať presný hľadaný text a definovať podmienky pre vyhľadávanie v textoch. Výsledkom sú najdené slová, ktoré spĺňajú nami zadanú podmienku. Regexy pomerne zjednodušujú dlhú, nudnú prácu a urýchľujú jej celkový čas (napríklad regex na kontrolu emailov, telefonnych čísel, vyhľadávanie psč, …)

S

 • Server — počítač umožňujúci riadiť ostatné. Na server je možné nasadiť rôzne druhy našich programov, aplikácií a podľa potreby ho taktiež škálovať. Narozdiel od cloudu sú tu náklady spojené na údržbu a support, no na druhej strane nižšie náklady na využitie zdrojov. Program bežiaci na serveri môžu spravovať viacerí používatelia buď priamo alebo na diaľku.

T

 • Technológia — keď píšeme o technológii myslíme, technológiu vývoja daného systému. Vyvíjať je možné v rôznych technológiách (PHP, Python, JavaScript,…)

Q

 • Q&A — Quality Assurence — v rámci testovania sa jedná o vydefinovanie scenárov testovania pre každú funkcionalitu programu a jej následné otestovanie

U

 • UML — Unified Modeling Language — jednotný modelovací jazyk (grafický) využívaný pri vývoji softvéru. Pomocou UML vie analytik/vývojár vydefinovať dátový model, postupnosť krokov v danom systéme, architektúru systému, prepojenie v systéme, zložitejšie operácie, komunikáciu medzi prvkami systému a podobne. Slúži taktiež ako nástroj pre dokumentáciu a vizualizáciu programov.

X

 • XML — eXtensible Markup Language — druhá forma dát, ktorá je už menej používaná. Najčastejšie ako výstup zo starších systémov, rôznych feedov z CMS alebo ako výsledok SOAP volaní. Plní rovnakú funkcionalitu ako JSON formát. Narozdiel od JSONu sú dáta uzavreté v tagoch a v jasne danej štruktúre. S týmto formátom sa pracuje menej flexibilne ako s JSONom.

Z

 • Zariadenie — prístoj, keď píšem o zariadení myslím najčastejšie mobilné zariadenie (iPhone, Samsung,…) alebo desktopové zariadenie (Macbook, HP,…). Vývoj pre rôzne zariadenia sa líši, každé z nich má iné vlastnosti a požiadavky, ktoré je potrebné optimalizovať

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů